Đăng ngày: 30/06/2020

Sáng ngày 02/07/2020, tại Nhà điều hành Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa đã tổ chức Lễ tiếp nhận và trưng bày hiện vật Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn hiến tặng. 

  • Một số kinh nghiệm về giới thiệu di sản phi vật thể tại Bảo tàng của Bang New Jersey (Mỹ)

    Trước sự mai một và mất dần đi các truyền thống văn hoá, các giá trị văn hoá phi vật thể, các bảo tàng ngày nay cần xác định cho mình nhiệm vụ góp phần bảo vệ những di sản văn hoá phi vật thể bằng cách tư liệu hoá, nghiên cứu và lưu giữ những giá trị truyền thống ấy bằng hệ thống tư liệu nghe nhìn, không những cho ngày nay mà cho cả tương lai. Có như thế, các hiện vật trưng bày sẽ tự cất được lên tiếng nói, mặt khác, các chủ thể sáng tạo và lưu giữ di sản văn hoá phi vật thể cùng khách tham quan mới thực sự được tham gia vào hoạt động của bảo tàng.

  • Trao đổi trưng bày - một số thành tựu và những vấn đề đang đặt ra

    Trao đổi trưng bày (Exchange exhibition) tức là sự trao đổi trưng bày của những bảo tàng (trong nước, trên thế giới) theo hướng đa phương hoặc song phương qua những bộ sưu tập hiện vật đã có sự thống nhất chủ đề.