Đăng ngày: 30/12/2016

Khi biên soạn bộ điển lệ nổi tiếng của triều Nguyễn, Khâm định Ðại Nam hội điển sự lệ, các sử quan của triều đình đã dành quyển 78 và quyển 242 để bàn về việc ăn mặc của các bậc đế, hậu, hoàng tử, công chúa, quan lại… triều Nguyễn, từ trang phục dùng trong các dịp triều lễ, khánh tiết, tết nhứt, cho đến thường phục, kể cả nội y, “phụ kiện”...

  • Một số kinh nghiệm về giới thiệu di sản phi vật thể tại Bảo tàng của Bang New Jersey (Mỹ)

    Trước sự mai một và mất dần đi các truyền thống văn hoá, các giá trị văn hoá phi vật thể, các bảo tàng ngày nay cần xác định cho mình nhiệm vụ góp phần bảo vệ những di sản văn hoá phi vật thể bằng cách tư liệu hoá, nghiên cứu và lưu giữ những giá trị truyền thống ấy bằng hệ thống tư liệu nghe nhìn, không những cho ngày nay mà cho cả tương lai. Có như thế, các hiện vật trưng bày sẽ tự cất được lên tiếng nói, mặt khác, các chủ thể sáng tạo và lưu giữ di sản văn hoá phi vật thể cùng khách tham quan mới thực sự được tham gia vào hoạt động của bảo tàng.

  • Trao đổi trưng bày - một số thành tựu và những vấn đề đang đặt ra

    Trao đổi trưng bày (Exchange exhibition) tức là sự trao đổi trưng bày của những bảo tàng (trong nước, trên thế giới) theo hướng đa phương hoặc song phương qua những bộ sưu tập hiện vật đã có sự thống nhất chủ đề.