Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật.

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật.Kendy - Ảnh: BTLSVH

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật.

Toàn bộ nội dung Thông tư bao gồm 04 chương, 20 Điều, cụ thể như sau:
- Chương I – Những quy định chung, gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4), nội dung quy định về: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); Giải thích về việc giám định cổ vật và hoạt động giám định cổ vật (Điều 3); Những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 4).

- Chương II – Điều kiện thành lập và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật, gồm 06 điều (từ Điều 5 đến Điều 10), nội dung quy định về: Điều kiện thành lập cơ sở giám định cổ vật (Điều 5); Thành lập cơ sở giám định cổ vật (Điều 6); Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật và đăng ký hoạt động giám định cổ vật (Điều 7); Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (Điều 8); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (Điều 9); Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (Điều 10).

- Chương III – Hoạt động của cơ sở giám định cổ vật, gồm 07 điều (từ Điều 11 đến Điều 17), nội dung quy định về: Yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu giám định cổ vật (Điều 11); Chi phí thực hiện giám định (Điều 12); Hợp đồng giám định cổ vật (Điều 13); Tổ chuyên gia giám định cổ vật (Điều 14); Kết quả giám định cổ vật (Điều 15); Hồ sơ giám định cổ vật (Điều 16); Giám định bổ sung (Điều 17).

- Chương IV – Tổ chức thực hiện, gồm 03 điều (từ Điều 18 đến Điều 20), nội dung quy định về: Chế độ thông tin, báo cáo (Điều 18); Trách nhiệm thi hành (Điều 19); Điều khoản thi hành (Điều 20). Theo đó, Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Với những quy định chi tiết, cụ thể về điều kiện thành lập cơ sở giám định cổ vật, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật, khi Thông tư có hiệu lực và được triển khai trong thực tế sẽ góp phần xã hội hóa hoạt động giám định cổ vật, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị cổ vật, thúc đẩy việc đăng ký cổ vật, giải quyết nhu cầu giám định cổ vật trong nhân dân ngày càng tăng.
Viết Cường
Nguồn: Cục Di sản văn hóa
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.