• BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ HIỆN VẬT KIM LOẠI

    Phần lớn những hiện vật kim loại trong các sưu tập ở bảo tàng được chia làm hai loại chính: hiện vật sử học và khảo cổ học. Hiện vật sử học tồn tại trên mặt đất liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống, còn hiện vật khảo cổ học là đã được chôn giấu trong một thời gian dài rồi mới được khai quật lên.

  • Bảo quản hiện vật làm bằng gỗ trong di tích


    Theo số liệu kiểm kê năm 1995, cả nước có trên 4 vạn di tích, trong đó có 2811 di tích đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích quốc gia. Phần lớn trong số 2811 di tích này là các công trình tôn giáo tín ngưỡng như đình, chùa, đền, miếu v.v..